Hong Minh :))
Ngày đăng ký: 13/03/2017
  • sm

level học tập : 87/100

Tourism
bạn đang học bộ Tourism
11-06-18 | 13:53
52%
Feelings & Emotions
bạn đang học bộ Feelings & Emotions
26-05-18 | 11:48
63%
Tiếng Anh phổ thông lớp 12
bạn đang học bộ Tiếng Anh phổ thông lớp 12
25-05-18 | 20:27
10%
Tiếng Anh phổ thông lớp 11
bạn đang học bộ Tiếng Anh phổ thông lớp 11
25-05-18 | 12:52
1%
Tiếng Anh phổ thông lớp 9
bạn đang học bộ Tiếng Anh phổ thông lớp 9
25-05-18 | 12:46
96%
IELTS
bạn đang học bộ IELTS
24-05-18 | 21:00
47%
Tiếng Anh phổ thông lớp 10
bạn đang học bộ Tiếng Anh phổ thông lớp 10
24-05-18 | 20:38
1%
1000 từ tiếng Anh cơ bản
bạn đang học bộ 1000 từ tiếng Anh cơ bản
24-05-18 | 20:36
36%
University
bạn đang học bộ University
23-05-18 | 10:27
3%
Weather
chúc mừng bạn đã hoàn thành bộ Weather
17-05-18 | 19:04
Personality
chúc mừng bạn đã hoàn thành bộ Personality
17-05-18 | 17:39
Tiếng Anh lớp 3 sách mới
bạn đang học bộ Tiếng Anh lớp 3 sách mới
22-04-18 | 15:58
36%
Restaurant & Hotel
chúc mừng bạn đã hoàn thành bộ Restaurant & Hotel
22-04-18 | 15:36
Family Relationship
chúc mừng bạn đã hoàn thành bộ Family Relationship
23-03-18 | 12:56
3000 từ tiếng Anh cơ bản
chúc mừng bạn đã hoàn thành bộ 3000 từ tiếng Anh cơ bản
20-03-18 | 12:14
TOEFL
bạn đang học bộ TOEFL
14-01-18 | 10:09
2%