Choose correct word describes this picture

11/09/17* Hãy chia sẻ Facebook để nhận được sự trợ giúp nếu bạn không trả lời được 
Sức mạnh được thưởng sẽ tăng theo thời gian

Xin chúc mừng bạn alanwalker đã giành chiến thắng

+77330 SM

Đáp án: cereals